25 Αυγ 2009

1 δισ. ευρώ για 20.000 μικρές επιχειρήσεις

Πάνω από 20.000 μικρές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα θα αποκτήσουν, εντός των προσεχών εβδομάδων, τη δυνατότητα λήψης κρατικής και κοινοτικής χρηματοδότησης για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν εκπονήσει, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.
Εθνικοί και κοινοτικοί πόροι συνολικού ύψους 1,05 δισ. ευρώ θα διατεθούν, μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), σε ατομικές επιχειρήσεις, ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, ΕΠΕ και ΑΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών, καθώς και σε εταιρείες franchise.
Το «πράσινο φως» για την έναρξη της εφαρμογής του νέου αυτού προγράμματος άναψαν χθες οι συναρμόδιοι υπουργοί Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Ι. Παπαθανασίου, Κ. Χατζηδάκης και Κ. Μαρκόπουλος, οι οποίοι υπέγραψαν την τελική προκήρυξη.
Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην προκήρυξη και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις:

1) Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες μπορούν να υποβάλουν τις επενδυτικές προτάσεις τους από την 1η Σεπτεμβρίου 2009 υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr (http://www.ependyseis.gr/) και σε έντυπη μορφή στις συνεργαζόμενες τράπεζες. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 9η Νοεμβρίου 2009. Μπορούν να επιχορηγηθούν ακόμη και οι δαπάνες μιας επενδυτικής πρότασης που πραγματοποιήθηκαν από τις 25 Μαΐου 2009 και μετά, ημερομηνία προδημοσίευσης της προκήρυξης.

2) Οι επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας (σε Δυτική, Κεντρική, Αναλυτική Μακεδονία και Θράκη) θα λάβουν χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 258,56 εκατ. ευρώ, ενώ οι επιχειρήσεις της Αττικής 210 εκατ. ευρώ και της υπόλοιπης Ελλάδας περίπου 581,44 εκατ. ευρώ.

3) Από το σύνολο των 1.050 εκατ. ευρώ, 250 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τη μεταποίηση, 250 εκατ. ευρώ για τον τουρισμό, 250 εκατ. ευρώ για το εμπόριο, 250 εκατ. ευρώ για τις υπηρεσίες και 50 εκατ. ευρώ για τις εταιρείες franchise.

4) Θα χρηματοδοτηθούν υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 χρήσεις, απασχολούν από 0 έως 50 άτομα και ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της διετίας τους κυμαίνεται:
- από 50.000 έως 10.000.000 ευρώ για τη μεταποίηση
- από 25.000 έως 10.000.000 ευρώ για τον τουρισμό
- από 30.000 έως 10.000.000 ευρώ για το εμπόριο και τις υπηρεσίες.

5) Οι επενδυτικές δαπάνες που θεωρούνται επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι:
α) Δημιουργία, επέκταση, αποπεράτωση, εκσυγχρονισμός χώρων παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης. Ειδικά στις τουριστικές επιχειρήσεις, θα χρηματοδοτείται ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση όλων των κτιρίων και των εγκαταστάσεων.
β) Εκσυγχρονισμός διαδικασιών παραγωγής, αποθήκευσης, λειτουργίας, παροχής υπηρεσιών και διοίκησης της επιχείρησης.
γ) Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων ή των παρεχομένων υπηρεσιών.
δ) Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας.
ε) Ανάπτυξη καινοτομιών.
στ) Εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής.

6) Οι προϋπολογισμοί των επενδύσεων που θα χρηματοδοτηθούν είναι:
- Για τη μεταποίηση από 50.000 έως 300.000 ευρώ.
- Για τον τουρισμό από 30.000 έως 250.000 ευρώ.
- Για το εμπόριο από 20.000 έως 200.000 ευρώ.
- Για τις υπηρεσίες από 20.000 έως 200.000 ευρώ.

7) Σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής και του νομού Θεσσαλονίκης θα καλύπτεται με επιχορήγηση το 55% της συνολικής δαπάνης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Στην υπόλοιπη Ελλάδα οι επιχειρήσεις θα λαμβάνουν ενίσχυση ίση με το 65% της συνολικής προϋπολογισθείσας επενδυτικής δαπάνης. Το υπόλοιπο τμήμα της επενδυτικής δαπάνης θα πρέπει να καλύπτεται κατά 20% τουλάχιστον από ίδια συμμετοχή και κατά 25% ή 15% το πολύ με τραπεζικό δάνειο.

8) Παρέχεται η δυνατότητα είσπραξης προκαταβολής, η οποία θα ανέρχεται στο 40% της δημόσιας δαπάνης (επιχορήγησης).

9) Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σε 12 μήνες για τους τομείς του εμπορίου και των υπηρεσιών και σε 18 μήνες για τη μεταποίηση και τον τουρισμό.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: